Poslanci za stranu SMER-SD vo VÚC TSK

 

Za poslancov VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja boli zvolení za stranu SMER - sociálna demokracia:

 

Dušan Bublavý, Mgr.

 

49 - ročný, starosta obce Častkovce, vyučený strojár, ženatý, dve deti

Má bohaté skúsenosti z komunálnej politiky. Obec pod jeho vedením dosahuje mimoriadne výsledky predovšetkým v rozvoji bytovej výstavby, športu a kultúry. Už druhé volebné obdobie bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Je vedúcim politickým predstaviteľom strany SMER- sociálna demokracia v okrese Nové Mesto nad Váhom. Svojou zodpovednou prácou a aktivitami výrazne prispieva k rozvoju celého regiónu. Jeho prioritou je rozvoj obcí a miest s osobitnou pozornosťou kopaniciam. 


 

Anna Halinárová, Ing.

56- ročná, prednostka Okresného úradu, ekonómka, vdova, 2 deti

Má skúsenosti zo štátnej správy a samosprávy, kde vykonávala viacero významných činností. Bola primátorkou mesta Stará Turá. V súčasnosti ako prednostka Okresného úradu  zodpovedá za realizáciu reformy štátnej správy v okrese Nové Mesto nad Váhom. Aktívne sa podieľa na rozvoji sociálnej starostlivosti. Jej prioritou je skvalitnenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. 

 

Kvetoslava Hejbalová, PhDr.

58- ročná, zástupkyňa primátora, stredoškolský pedagóg, vydatá, 1 dieťa

Je skúsenou stredoškolskou pedagogičkou so znalosťou riadiacej práce v strednom školstve. Má dobré organizačné schopnosti, ktoré získavala  pri organizovaní mimoškolskej činnosti. Je poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom,  ako zástupca primátora zodpovedá za školstvo a kultúru.  Jej prioritou je kvalitné školstvo, rozvoj kultúry a kultúrnej siete v regióne smerujúce k ďalšiemu oživeniu kopaničiarskych tradícií a kultúry.

 

Jozef Trstenský, Ing.

54 -ročný, primátor mesta, ekonóm, ženatý, 1 dieťa

Má bohaté skúsenosti z komunálnej politiky, samosprávy, ktoré získal vykonávaním funkcie primátora mesta niekoľko volebných období. Nové Mesto nad Váhom patrí k mestám z prudkým rozvojom bytovej výstavby, kultúry, športu, služieb, ale aj podnikateľskej sféry pre ktorú mesto vytvára podmienky. Je organizátorom a podporovateľom významných podujatí a akcií, ktoré Nové Mesto nad Váhom radia medzi najaktívnejšie mestá na Slovensku. Jeho prioritou je rozvojom ekonomiky zabezpečovať rast zamestnanosti.